تراکتور
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اپسون تراكتور 1170 -
اپسون تراكتور 2170 - 150,000دست دوم
اپسون تراكتور 1070 -
اپسون تراكتور 570 -
اپسون تراكتور 870 -
اپسون تراكتور 300 -
اپسون تراكتور +300 - 350,000
اپسون تراكتور عقب بدون سنسور 5000/8000 1019886 450,000
اپسون تراكتور عقب با سنسور5000/8000 1013274 600,000
اپسون تراكتور جلو بدون سنسور 5000/8000 1019883 450,000
اپسون تراكتور جلو با سنسور 5000/80000 1019882 600,000
اپسون تراكتورعقب بدون سنسور +8500/5000 1043950 1,150,000
اپسون تراكتور عقب با سنسور +8500/5000 1043947 1,400,000
اپسون تراكتور جلو با سنسور +8500/5000 1043946 600,000
اپسون تراكتور جلو بدون سنسور +8500/5000 1043948 450,000
LQ-300 اپسون تراكتور شني -
LQ-2170 اپسون تراكتور دست دوم -
LQ-300 اپسون تراكتورگيره چپ 1018189
LQ-300 اپسون تراكتور گيره راست 1018188
LQ-300+ اپسون تراكتورگيره چپ 1050412
LQ-300+ اپسون تراكتورگيره راست 1050411
اپسون تراکتور جلو-چپ با سیم DFX9000 1487578 1,700,000
اپسون تراکتور جلو-راست بدون سیم DFX9000 1487579 2,500,000 1,450,000
اپسون تراکتور عقب-راست با سیم DFX9000 1487580 2,250,000
اپسون تراکتور عقب بدون سیم DFX9000 1487581 2,250,000
اپسون تراکتور جلو-راست باسیم DFX9000 0 2,700,000 1,450,000
تراکتورهای جفتی dfx-9000 0 8,500,000 3,500,000
گیره تراکتور+lq300جفتی 0 140,000