کابل هد
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اپسون كابل هد 1170 -
اپسون كابل هد/2180/2170 - 120,000جفتی
اپسون كابل هد 1070 -
اپسون كابل هد +1050 -
اپسون كابل هد 300 - 90,000
اپسون كابل هد +300 - 90,000
اپسون كابل هد 100 -
اپسون كابل پانل 1170 -
اپسون كابل پانل 2170 - 100,000
اپسون كابل پانل 1070 -
اپسون كابل سنسور 2170 -
STY-1520 اپسون كابل هد -
اپسون کابل هد DFX-9000 2103160 1,500,000
اپسون کابل 1290هد 0
اپسون کابل هد cx-5200 0
کابل پنل lq-2180 0 100,000