گاید
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اپسون گايد 1170 1015149 250,000
اپسون گايد 2170 1039457 750,000 550,000
اپسون گايد 1070 -
گايد +LQ 300 - 350,000
گاید LQ 2180 - 550,000
گاید +LQ-300 1268002 450,000