دنده
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اپسون دنده پيپرفيد 100 1008680
اپسون دنده غلطك پرس 1050/1170 1030979
اپسون دنده غلطك پرس 2170/2180 1031612
اپسون دنده چپقي 2170/1170 1005218
اپسون دنده چپقي 2180 1028359
اپسون دنده دوبل +300 1060747
اپسون دندده دوبل 300 1074294
اپسون دنده غلطك پرس 100/+300/300 1021543
اپسون دنده حلزوني TM - 80,000
اپسون دنده دوبل 1170/2170 1025357
اپسون دنده سرموتور TM 290 -
اپسون دنده مياني يا خورشيدي TM 290 -
اپسون دنده ريبون درايوTM -
اپسون دنده چپقي 2170/1170 1005218
اپسون دنده هدايت كاغذ 2170 1025310
چرخ دنده پلاتن اپسون 2170 X
دنده تی شن گاید اپسون 1170 507-008-2