ریبون گردان
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اپسون ريبون گردان1170 1005286 300,000
اپسون ريبون گردان2170/2180 1049976
اپسون ريبون گردان1050 -
اپسون ريبون گردان دنده ساده 1070 -
اپسون ريبون گردان دنده دوبل 1070 -
اپسون ريبون گردان دنده كله قندي 1070 -
اپسون ريبون گردان دنده ساده 300 -
اپسون ريبون گردان دنده دوبل 300 -
اپسون ريبون گردان دنده كله قندي 300 -
اپسون ريبون گردان دنده رقاصك 1070 R-B38
اپسون ريبون گردان دنده رقاصك 300 -
DLQ-3000 اپسون ريبون گردان دنده كله قندي -
ریبون dfx-8500/5000/8000 0 200,000
ریبون +lq-300+II ,lq-300 0 90,000
ریبون 1170 0 110,000
ریبون گردان dfx-9000 0 3,400,000
ریبون pr9 0 140,000