حافظه(رم)
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اچ پي رم HP 1100 8MB -
اچ پي رم HP 1100 16MB -
اچ پي رم HP 5L/6L 1MB C3939A
اچ پي رم HP 5L/6L 4MB -
اچ پي رم HP 4/4+/5/6P/4V 2MB -
اچ پي رم HP 4/4+/5/6P/4V 4MB -
اچ پي رم HP 4/4+/5/6P/4V 8MB C3133-67901
اچ پي رم HP 1200/1300/1000 16MB -
اچ پي رم HP 1200/1300/1000 32MB -
اچ پي رم HP 1200/1300/1000 64MB -
اچ پي رم HP 4000/4050/4100 16MB -
اچ پي رم HP 4000/4050/4100 32MB -
اچ پي رم HP 4000/4050/4100 64MB -
اچ پي رم HP 4000/4050/4100 128MB -
اچ پي رم HP 5000/5100 16MB -
اچ پي رم HP 5000/5100 32MB -
اچ پي رم HP 5000/5100 64MB -
اچ پي رم HP 5000/5100 128MB -