غلطك فشار
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اچ پي غلطك فشار متفرقه 4000 -
اچ پي غلطك فشار 5000 - 100,000
اچ پي غلطك فشار فابريك HP 5L/6L RF5-1516-000
اچ پي غلطك فشار متفرقه HP 5L/6L -
اچ پي غلطك فشار فابريك 1100 RF5-2823-020 240,000
اچ پي غلطك فشار متفرقه 1100 -
اچ پي غلطك فشار فابريك 1200/1300 - 380,000
اچ پي غلطك فشار فابريك 4 -
اچ پي غلطك فشار متفرقه 5/+4 -
اچ پي غلطك فشار متفرقه 1200/1300 -
اچ پي غلطك فشار متفرقه 4 -
اچ پي غلطك فشار فابريك 2100 -
اج پي غلطك فشار فابريك 2200 RB2-6368-000 300,000
اچ پي غلطك فشار متفرقه 2100 RB1-2601-000
اچ پي غلطك فشار متفرقه HP 6P -
اچ پي غلطك فشار فابريك HP 6P -
اچ پي غلطك فشار HP IIIP -
اچ پي غلطك فشار دست دوم HP 5L/6L -
اچ پي غلطك فشارمتفرقه HP-8000 -
اج پي غلطك فشار فابريك 2300 - 300,000
پرس HP 2300 - 280,000
اچ پی غلطک فشار hp-1022/3055 LPR-1022 300,000
غلطک پرس 2035/2055 0 300,000
غلطک پرس hp-2014/1320 0 300,000
غلطک پرس 4250 0 1,500,000
غلطک پرس 1102 0 290,000
غلطک پرس 1522 0 290,000
غلطک پرس hp-3015 0 480,000
غلطک فشار hp-3005 0 380,000
غلطک پرسhp-1010 0 300,000