فيلم
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اچ پي فيلم فابريك HP 5L/6L -
اچ پي فيلم متفرقه HP 5/6L -
اچ پي فيلم فابريك1100 -
اچ پي فيلم متفرقه 1100 - 180,000
اچ پي فيلم فابريك 1200/1300/1320/1010/1018/1020/2035/2055/2015/2014 - 250,000 80,000
اچ پي فيلم متفرقه 1200/1300 - 80,000
اچ پي فيلم فابريك 2200/4200 - 250,000
اچ پي فيلم 3005/3015/2300/2200/2420 - 250,000
اج پي فيلم متفرقه 5000 -
اچ پي فيلم 4100 - 450,000
اچ پي فيلم 4000 -
اچ پي فيلم 5000 - 280,000
فیلم 4250 0 1,800,000 1,400,000
فیلم 2014/1320 0 240,000 80,000
اچ پی فیلم HP1522/1505/M1120 0 650,000
فیلم فیوزینگ hp-5500 0 4,300,000
فیلمhp-1020 0 280,000 80,000
فيلم HP-4014 0
فیلم hp-5225 0 4,000,000
فیلم hp-4314 0 1,100,000